P&T Vina Chuyên Thu Mua Các loại sợi

• Thu mua các Loại sợi rối & sợi phế cotton , TC, CVC, Polyester, Nylong ….etc • Thu mua các Loại biên vải dệt • Thu mua các loại sợi tồn kho